معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  

سمت

      تلفن

     دورنگار

دکتر رضا خلیفه

معاونت اداری و مالی

۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

 

 

 

 

 

مسئول دفتر

 

 

نام و نام خانوادگی  

سمت

      تلفن

     دورنگار

علي اصغر ساريخاني

مسئول دفتر

۳۷۲۶۴۱۰۶

۳۷۲۶۱۲۸۸

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئول دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه:

۱-انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل 

۲-تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها 

۳-تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه 

۴-ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها

 ۵-آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست

۶-تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهائی که در ددفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

۷-پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها ودر صورت لزوم فراهم آوردن امکانات ، انجام در خواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است 

۸-تهیه پیش نویس نامه ها و گزارشات و جدولهای مختلف 

۹-استفاده از نرم افزارهای پردازش متن ، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار