آدرس:استان فارس،شیراز،بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز

 تلفن : ۳۷۲۶۴۱۰۶-۰۷۱            

 فکس : ۳۷۲۶۱۲۸۸-۰۷۱

کد پستی : ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷