با توجه به بازنشستگی آقای دکتر محمد رفیع خوارزمی  ، دکتر رضا خلیفه به سرپرستی معاونت اداری مالی منصوب شد.

دکتر محمد رفیع خوارزمی طی سالهای اخیر معاونت اداری مالی دانشگاه را عهده دار بودند .

رئیس دانشگاه طی ابلاغی ضمن تشکر از خدمات شایسته آقای دکتر خوارزمی ایشان را به سمت مشاور رئیس دانشگاه منصوب کردند.

همچنین ریاست محترم در ابلاغ جداگانه ای آقای دکتر رضا خلیفه را به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی منصوب نمودند. دکتر خلیفه تا قبل از ابلاغ اخیر ، ریاست دفتر و مشاور رئیس دانشگاه را عهده دار بودند پیش از این نیز مسؤلیت های اجرایی مانند معاونت فرهنگی دانشگاه و دبیر شورای هم اندیشی اعضای هیأت علمی را تجربه نموده اند.