همایش معاونین و مدیران  اداری و مالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۷ در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۸/۳در دانشگاه صنعتی شیراز  برگزار گردید.  این همایش با خوشآمد گویی جناب آقای دکتر خلیفه معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شیراز  شروع  شد. سپس جناب آقای دکتر زبرجد معاون اداری و مالی دانشگاه شیراز  سخنرانی نموده و در خصوص دستور کار جلسات تخصصی مطالبی را مطرح نمودند.  پس از آن کار گرو ههای تخصصی معاونین و مدیران اداری و مدیران مالی تشکیل و در خصوص مطالب و دستور کار جلسات که از قبل تعیین شده بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.